Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
PATVIRTINTA

Budėjimo tvarka

 

 

PATVIRTINTA

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos

direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr.V1-78 

 

BUDĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Aprašas rengiamas remiantis gimnazijos Kolektyvine sutartimi  ir gimnazijos  Vidaus tvarkos taisyklėmis.
 

                                                       II. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS

 

2. Mokytojų ir 8, I-II gimnazijos kl. mokinių budėjimą tvarkai palaikyti, mokinių saugumui užtikrinti gimnazijoje organizuoja ugdymui.administratorius.

3. Mokytojai budi pertraukų metu pagal sudarytą ir direktoriaus patvirtintą  grafiką. Grafike nurodoma budėjimo vieta ir laikas, mokytojo pavardė.

4. Klasės vadovas organizuoja 8, I-II gimnazijos kl. mokinių budėjimą rūbinėje ir valgykloje.

5. Mokytojai budi šiuose budėjimo vietose:

 

Budėjimo vieta

Budėtojų skaičius

Budėjimo laikas

I a. vestibiulis

1

per 1,2,3,4,5,6,7 pertraukas

Gimnazijos teritorija

arba I aukšto vestibiulis

1 (tik 09,10,04,05,06 mėn.)

11,12,01,02,03 mėn. budi vestibiulyje

per 2,3,4,5,6 pertraukas

I a. šiaurės p.

1

nuo 7.45 val.ir per 1,2,3,4,5,6 pertraukas

I a. pietų p.

1

nuo 7.45 val.ir per 1,2,3,4,5,6 pertraukas

II a. šiaurės p.

1

nuo 7.45 val.ir per 1,2,3,4,5,6 pertraukas

II a. pietų p.

1

nuo 7.45 val.ir per 1,2,3,4,5 ,6 pertraukas

III a. šiaurės p.

2 I postas, II postas

nuo 7.45 val.ir per 1,2,3,4,5,6  pertraukas

III a.pietų p.

2 I postas. II postas

nuo 7.45val.ir per 1,2,3,4,5 ,6 pertraukas

Centriniai laiptai

1

nuo 7.45 val.ir per 1,2,3,4,5,6  pertraukas

Valgykla

1

per 2,3,4,5 pertraukas

 

6. Budėjimo vietų aprašymas:

 

Budėjimo vieta

Budėjimo teritorija

Budėtojo veikla

I a. vestibiulis

I aukšto vestibiulis, centriniai laiptai iki II aukšto

 

Visoje teritorijoje užtikrina mokinių saugumą.

Prižiūri tvarką prie maisto automatų, rūbinės, centrinės laiptinės.

Neišleidžia mokinių iš mokyklos po I ir II pamokos.

Reguliuoja mokinių eilę prie rūbinės po 3,4,5,6, 7 pamokos, užtikrina, kad mokiniai tvarkingai atsiimtų rūbus. Vykdo budėtojo pareigas.

I a. šiaurės p.

Nuo kūno kultūros kabineto iki 119 kab., laiptinė į II aukštą

Visoje teritorijoje užtikrina mokinių saugumą.

Prižiūri, kad mokiniai nebėgiotų laiptais, nečiuožtų porankiais. Vykdo budėtojo pareigas.

 

I a. pietų pusė

Nuo 101 iki 110 kab.,

laiptinė į II aukštą

Visoje teritorijoje užtikrina mokinių saugumą.

Prižiūri, kad mokiniai nebėgiotų laiptais, nestovėtų laiptų aikštelėse, nečiuožtų porankiais. Vykdo budėtojo pareigas.

II a. šiaurės p.

Nuo 218 iki 226 kab.,

laiptinės į I ir III aukštus

Visoje teritorijoje užtikrina mokinių saugumą.

Prižiūri, kad mokiniai nebėgiotų laiptais, nestovėtų laiptų aikštelėse, nečiuožtų porankiais. Vykdo budėtojo  pareigas.

II a. pietų p.

 

Nuo 204 iki 212 kab.,

laiptinės į I ir III aukštus

Visoje teritorijoje užtikrina mokinių saugumą.

Prižiūri, kad mokiniai nebėgiotų laiptais, nestovėtų laiptų aikštelėse, nečiuožtų porankiais. Vykdo budėtojo pareigas.

Centriniai laiptai

Centriniai laiptai,

201-204;

214,215, 217 ,prie aktų salės

Visoje teritorijoje užtikrina mokinių saugumą.

Prižiūri, kad mokiniai nebėgiotų laiptais, nestovėtų laiptų aikštelėse, nečiuožtų parankiais.

Nebūtų mokinių susigrūdimo prie mokytojų kambario ir aktų salės. Vykdo budėtojo pareigas.

III a. šiaurės p.

I postas

nuo 321 iki 304 kab.,

centriniai laiptai.

II postas

nuo 321 iki 327 kab.,

laiptinė į II aukštą

Visoje teritorijoje užtikrina mokinių saugumą

Prižiūri, kad mokiniai nebėgiotų laiptais, nestovėtų laiptų aikštelėse, nečiuožtų porankiais. Vykdo budėtojo pareigas.

 

III a.pietų p.

I postas

nuo 304 iki 306 kab.,

centriniai laiptai

Visoje teritorijoje užtikrina mokinių saugumą.

Prižiūri, kad mokiniai nebėgiotų laiptais, nestovėtų laiptų aikštelėse, nečiuožtų porankiais. Vykdo budėtojo pareigas.

 

II postas

nuo 307 iki 312 kab.,

laiptinė į II aukštą

Visoje teritorijoje užtikrina mokinių saugumą

Prižiūri, kad mokiniai nebėgiotų laiptais, nestovėtų laiptų aikštelėse,  nečiuožtų porankiais. Vykdo budėtojo pareigas.

Gimnazijos teritorija

Visa gimnazijos teritorija

Visoje teritorijoje užtikrina mokinių saugumą.

Prižiūri, kad mokiniai nelaipiotų sporto aikštynuose  esančiais įrengimais.

Žiemos metu prižiūri, kad mokiniai nesimėtytų sniegu ir nemėtytų sniego į langus.

Esant šaltam orui, lyjant budėtojas lauke budi vestibiulyje. Vykdo budėtojo pareigas.

 

Valgykla

Valgykla, vestibiulis prie valgyklos

Visoje teritorijoje užtikrina mokinių saugumą.

Prižiūri tvarką prie kavos aparato.

Reguliuoja mokinių eilę, prižiūri, kad mokiniai nuneštų indus, kultūringai elgtųsi. Vykdo budėtojo pareigas.

 

7. Aministratorius ir budintis mokytojas turi prisisegęs kortelę, kurioje nurodyta jo vardas, pavardė ir dalykas, kurį jis dėsto ( pvz. pridedamas).

8. Mokytojui diena budėjimui skiriama atsižvelgiant į dienos pamokų.

9. Mokytojai budi tame aukšte, kuriame yra pastovi darbo vieta. Reikalui esant mokytojo budėjimo vieta perkeliama į kitą budėjimo vietą.

10 Jei budintieji mokytojai kurią nors pertrauką ar dieną yra užimti ar išvykę, susitaria su kitu mokytoju dėl pavadavimo ir informuoja administratorių.

11. Budintis mokytojas pasibaigus budėjimui  pasirašo budėjimo žurnale.

12. Kabinetuose vadovai arba jame dirbantis mokytojai užtikrina, kad mokiniai neatidarytų langų, nepersisvertų per langus. Už tvarką kabinete pamokų ir pertraukų metu atsako kabineto vadovas arba jame dirbantis mokytojas.

13. Mokytojai budi renginių metu pagal sudarytą ir direktoriaus patvirtintą grafiką. Grafike nurodoma budėjimo vieta ir laikas, mokytojo pavardė.

14. Budėjimas renginių metu prasideda 30 min. iki renginio pradžios.

 

III. ADMINISTRATORIAUS, BUDINČIŲ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ PAREIGOS

 

15. Administratoriaus pareigos:

15.1. Sudaro mokytojų ir mokinių budėjimo mokykloje tvarkaraštį, pateikia mokytojams budėjimo sąsiuvinį.

15.2. Atsižvelgdami į galimybes, koreguoja pamokų tvarkaraštį, budėjimo tvarkaraštį.

15.3. Stebi moksleivių ir mokytojų budėjimą mokykloje.

15.4. Informuoja direktorių apie saugaus elgesio taisyklių ar reikalavimų pažeidimus.

15.5. Direkciniuose posėdžiuose analizuoja budėjimo efektyvumą, budėtojų pareigų vykdymą.

16. Budinčio mokytojo budėjimo per pertraukas pareigos:

16.1.Atvykti į budėjimo vietą 15 min. prieš pamokas, turėti budėtojo kortelę ir visoje budėjimo teritorijoje užtikrinti mokinių saugumą.

16.2. Budėti prieš pamokas ir pertraukų metu ir palaikyti tvarką budėjimo posto vietoje.

16.3. Į budėjimo vietą atvykti iš karto po skambučio į pertrauką.

16.4. Užtikrinti, kad prižiūrimoje teritorijoje mokiniai nerūkytų, nežaistų azartinių žaidimų, neloštų kortomis, nevartotų kvaišalų , nesimuštų, nesityčiotų ar kitaip nepažeistų aplinkinių teisių.

16.5. Budėjimo sąsiuvinyje fiksuoja mokinių netinkamą elgesį pertraukų metu, įvykus nelaimingam atsitikimui informuoja budintį pavaduotoją ugdymui. Baigęs budėjimą pasirašyti budėjimo sąsiuvinyje.

17. Budinčio mokytojo budėjimo per renginius pareigos:

17.1.Užtikrinti mokinių buvimą toje vietoje, kur vyksta renginys.

17.2. Atsakyti už tvarką savo budėjimo vietoje.

17.3. Reikalauti renginio dalyvius nusirengti paltus rūbinėje.

17.4. Renginių budėtojai privalo neleisti į juos „Atžalyno “ gimnazijoje nesimokančių mokinių, saugoti tvarką, neleisti  vartoti kvaišalų, perspėti dėl nepadoraus elgesio, kilus rimtam konfliktui – iškviesti policiją.

18. Budinčių mokinių pareigos.

18.1. Budėti rūbinėje skiriami 4-5 mokiniai, budėjimą pradeda 7.45 val., baigia po 6 pamokų. Budintieji mokiniai į rūbinę ateina likus iki pertraukos 2 min.

18.2. Budintieji rūbinėje mokiniai, pakabinę paltus, paduoda žetoną.

18.3. Tik pateikus  žetoną, budintieji mokiniai grąžiną rūbus.

18.4. Budėti valgykloje skiriami 2 mokiniai. Budi per 2,3,4,5 pertraukas.

18.5. Budintieji mokiniai į valgyklą įleidžia mokinius pagal valgyklos darbo grafiką (laiką).

18.6. Budintieji mokiniai valgykloje atsako už tvarkingą eilę ir stebi, ar visi mokiniai nuneša indus, neįleidžia viršutiniais rūbais apsirengusių mokinių.

18.7. Budintieji mokiniai į valgyklą ateina likus iki pertraukos 2 min.

 

IV. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU

 

19. Gimnazijoje pertraukų metu draudžiama bėgioti koridoriais ir laiptais, čiuožti laiptų parankiais, stumdytis, muštis, šiukšlinti, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus, lošti kortomis, vartoti kvaišalus, tyčiotis ar kitaip pažeisti aplinkinių teises.

20. Valgykloje kultūringai valgyti, nunešti indus.

21. Gimnazijos teritorijoje nelaipioti sporto aikštynų įrengimais, žiemos metu nemėtyti sniego į gimnazijos langus.

22. Norėdami pakabinti ar pasiimti savo rūbus rūbinėje mokiniai  privalo stoti į eilę ( jei yra).

 

 

V.ATSAKOMYBĖ

 

23. Budėtojas, kuris neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų numatyta tvarka.

24. Budėtojui gali būti taikomos drausminės nuobaudos, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis nevykdė savo pareigų:

 - pažeidinėjo vidaus tvarkos taisykles, darbo drausmę;

 - dėl savo neveiklumo arba veiklos padarė mokyklai materialinių nuostolių, dėl tų pačių priežasčių moksleiviai nebuvo saugūs.

25. Budėtojas, kuris neatlieka budėtojo pareigų, rašo pasiaiškinimą direktoriui.

 


Aprobuota gimnazijos tarybos posėdyje

2011 08 31 protokolas Nr. V8-7

 

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30


 • Lankomumas:
 • Dabar lankosi: 20
 •