Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
New Page 1

Ekonomikos mokymas: Tikslai, uždaviniai

Istorija Tikslai, uždaviniai Junior Achievement Pasiekti rezultatai Mokomoji - praktinė firma ,,Auksinis ryšys"


Tikslai:
• plėtoti šiandienos gyvenime taip svarbų ekonominį švietimą, kaip sudedamąją socialinio švietimo dalį;
• suteikti mokiniams ekonominių žinių, mokyti šias žinias taikyti praktinėje veikloje;
• ugdyti užsienio kalbų gebėjimus, formuoti kompiuterinio raštingumo, raštvedybos įgūdžius;
• formuoti komandinio darbo supratimą, ugdyti atsakomybės jausmą ir sprendimo priėmimo įgūdžius;
• supažindinti mokyklos bendruomenę su ekonominių klasių veikla;
• ugdyti vertybines nuostatas, padėti mokiniams pasiruošti gyventi šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje, patikrinti savo polinkius ir sugebėjimus renkantis profesiją;

Uždaviniai:
• paruošti individualiąsias ekonomikos mokymo programas ir įgyvendinti jas ugdymo procese;
• išmokyti mokinius naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis, jas taikyti ugdymo procese, mokinių praktinėje ir asmeninėje veikloje;
• mokomojoje moksleivių bendrovėje ,,Pas Adolfą" bei verslo praktinio mokymo firmoje „Auksinis ryšys“ mokyti mokinius jau įgytas ekonomikos, užsienio kalbų, matematikos, informatikos, lietuvių kalbos, dailės bei kitų dalykų teorines žinias taikyti praktinėje veikloje, suteikti raštvedybos ir buhalterinės apskaitos žinių;
• parašyti verslo planą, išplatinti akcijas ir atidaryti mokomąją moksleivių bendrovę ,,Pas Adolfą";
• pasirengti XI-ai  tarptautinei verslo praktinio mokymo firmų mugei Visagine;
• surengti projektą ,,Ekonominių klasių dienos";
• pakviesti aštuntokus ir moksleivių tėvus į verslo praktinio mokymo firmą ir mokomąją moksleivių bendrovę supažindinti su veikla ir pasiekimais;
• supažindinti mokinius su ekonominio profilio aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studijomis;

 

EKONOMIKOS DALYKO PASKIRTIS

Ekonominis raštingumas, apimantis:
• asmens vertybines nuostatas, požiūrį į veiklą, jos organizavimą bei rezultatus;
• asmens protinius ir praktinius gebėjimus;
• asmens žinias, kurios leidžia orientuotis šiuolaikiniame ekonominiame gyvenime.

Ekonomikos pamokos turi padėti mokiniams suprasti:
• pagrindines ekonomikos sąvokas;
• pagrindinius šalies ekonomikos rodiklius;
• stabilizacinės mikroekonomikos priemones, kuriomis sprendžiamos nedarbo, infliacijos problemos, skatinamas ekonomikos augimas;
tarptautinės ekonomikos dėsningumus ir tendencijas.

Plėtotini mokinių gebėjimai:
• rinkti ir sisteminti ekonomikos faktus;
• atpažinti ekonomikos problemas, matyti jų sprendimo alternatyvas;
• analizuoti paskatas, darančias įtaką vienai ar kitai ekonominei situacijai;
• tyrinėti ekonominių sąlygų ir valstybės politikos pokyčių padarinius;
• palyginti įvairių sprendimų naudą ir kaštus;
• kritiškai mąstyti;
• praktiškai taikyti įgytas žinias ir samprotauti apie pagrindines ekonomikos problemas;
• organizuoti savo veiklą;
• suvokti savo, kaip vartotojo teises ir pareigas;

Taikytini ekonomikos mokslo metodai:
• pasakojimas, tiesioginis instruktavimas, diskusija, modeliavimas, darbas grupėse, individualios užduotys, analizė, vertinimas, tyrimas, pavyzdžių nagrinėjimas, vaidmenų žaidimas, duomenų nagrinėjimas, ,,minčių lietus” ir kt.

Dalyko struktūra ir ryšiai su kitais dalykais:
• ekonomikos programa pateikiama koncentrais: pradinei, pagrindinei ir vidurinei mokyklai;
• ekonomikos žinios svarbios sprendžiant daugelį istorijos, politikos, tarptautinių santykių ir verslo klausimų;
• ekonomikos tarpdalykiniai ryšiai su: matematika, geografija, istorija, pilietiniu ugdymu, literatūra, kalbomis, buities darbais ir kt.