Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
PATVIRTINTA

Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka

 

PATVIRTINTA

Kėdainių„Atžalyno“gimnazijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V- 63

                                            

GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. Bendrosios nuostatos

         1.Neformalusis vaikų ugdymas –  gimnazijoje organizuojama ir mokinio krepšelio lėšomis finansuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, skirta mokinių, pasirinkusių meninę, sportinę ar kitą veiklą, asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

         2. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo  koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554  redakcija.

         3. Neformaliojo ugdymo programas mokiniai renkasi laisvai (naujų mokslo metų pradžioje)  iki rugsėjo 5 dienos ir jos yra neprivalomos.

 

II. NEFORMALIOJO UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

         4. Neformaliojo ugdymo tikslas – per kompetencijų ugdymą formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

         5. Neformaliojo ugdymo uždaviniai:

         5.1. ugdyti ir plėtoti asmenų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;

         5.2. spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių (esančių iš socialiai-ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, integravimas į visuomeninį gyvenimą ;

         5.3. tobulinti tam tikros srities gebėjimus ir įgūdžius, formuoti profesines nuostatas ;

         5.4. lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;

         5.5. ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę.

 

III.  Neformaliojo ugdymo  PRINCIPAI

 

        6. Organizuojant neformalųjį vaikų ugdymą laikomasi šių principų:
        6.1. aktualumo principo – neformaliojo  švietimo veiklų pasiūla skirta socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti;
        6.2. demokratiškumo – mokytojai, tėvai ir vaikai yra bendro ugdymosi proceso kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius;
        6.3.  prieinamumo – sudaromos visos sąlygos vaiko kompetencijoms ugdytis per pasirinktą veiklą, siūlomos veiklos ir būdai yra prieinami visiems mūsų gimnazijoje besimokantiems mokiniams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį, nepriklausomai nuo socialinės padėties;
        6.4. individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus;
        6.5. savanoriškumo – mokiniai laisvai renkasi neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tinkamiausias veiklas kompetencijoms ugdyti, dalyvauja jose savo noru ir niekieno neverčiami.;

        6.6. ugdymosi grupėje patirties – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus dalytis darbais, atsakomybėmis ir patyrimu;

        6.7. pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai.

 

IV. NEFORMALIOJO UGDYMO VALANDŲ PASKIRSTYMAS

      7. Mokslo metų pabaigoje neformaliojo vaikų ugdymo vadovai teikia prašymus kitiems mokslo metams (programos pavadinimas, valandų skaičių, klasės).

      8. Baigiantis mokslo metams (gegužės mėn.) organizuojamas mokinių apklausos (anketavimas) saviraiškos poreikių tenkinimo klausimais.

          9. Apibendrinant anketų duomenis, nustatoma, kokioje veikloje ir kiek mokinių pageidautų dalyvauti.

     10. Į mokinių nuomonę ir pasirinkimą dar kartą atkreipiamas dėmesys baigiantis mokslo metams, kai sudaromas ugdymo plano projektas.

     11. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos:

11.1. mokinių saviraiškai ir laisvalaikiui;

         11.2. kryptingam meniniam ugdymui ( muzikos, šokio, poezijos, dramos, dailės kryptys);

         11.3. kūno kultūrai ir sportui;

         11.4. sveikos gyvensenos propagavimui;

         11.5. gamtosauginei  veiklai;

         11.6. pilietiniam ugdymui;

         11.7. techninei kūrybai bei technologijoms;

         11.8. socialiniams bei komunikaciniams gebėjimams ugdyti ;

         11.9. žalingų įpročių ir kvaišalų prevencijai;

         11.10.  kitai veiklai.

         12. Gimnazijos tarybai pritarus, neformaliojo vaikų ugdymo valandos paskirstomos, atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, užsiėmimų tikslingumą, neformaliojo ugdymo programų tęstinumą,  turimas mokinio krepšelio lėšas.

 

V.  NEFORMALIOJO ugdymo užsiėmimų turinys

         13. Neformalųjį   ugdymo užsiėmimų turinį sąlygoja:
         13.1.  gimnazijos  veiklos tikslai, prioritetai ir veiklos programa;
         13.2.  mokinių poreikiai;
         13.3.  numatoma veikla;
         13.4.  užsiėmimų organizavimo sąlygos ( patalpos ir materialinė bazė);
         13.5.  neformaliojo ugdymo užsiėmimų vadovų išsilavinimas ir kompetencija;
         13.6.  ryšiai su atskirais mokomaisiais dalykais ir jų integracija;
         13.7.  gimnazijos tradicijos;
         13.8.  nuveikto darbo pristatymai bendruomenei;
         13.9.  dalyvavimas projektuose( varžybose, konkursuose ir kt.);
        

VI. NEFORMALIOJO  ugdymo užsiėmimų dokumentacija

         14. Mokytojų taryba priima sprendimą dėl ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų bei programų, teminių planų rengimo principų ir tvarkos.

    15. Neformaliojo ugdymo užsiėmimų programas, atsižvelgdami į gimnazijos prioritetus ir galimybės bei mokinių saviraiškos poreikius, rengia užsiėmimų vadovai, o tvirtina gimnazijos direktorius.

    16. Mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 15 d.) mokiniai  pateikia prašymus dėl neformaliojo ugdymo užsiėmimų lankymo.

        17. Neformaliojo ugdymo užsiėmimų vadovai pildo elektroninį dienyną.

    18. Pradedant darbą mokslo metų pradžioje arba keičiantis jo pobūdžiui neformaliojo ugdymo užsiėmimų vadovai  privalo pravesti mokiniams saugaus darbo ir elgesio  instruktažus. Mokiniai išklausę instruktažą pasirašo saugaus elgesio ir kt. instruktažų lape. Saugaus elgesio ir instruktažų lapai saugomi pas neformaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėją.

19.  Mokslo metų pabaigoje neformaliojo ugdymo užsiėmimų vadovai atlieka savo darbo analizę.

       20.Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, kuris  skelbiamas gimnazijos bendruomenei.

21.  Būrelis ne rečiau kaip 1 kartą per metus  atsiskaito mokyklos bendruomenei už nuveiktą darbą (paroda, kompiuterinė laikmena, varžybos, turnyras, konkursas, koncertas, renginys, eksperimentas, projektas, išvyka ir kt.).

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30


 • Lankomumas:
 • Dabar lankosi: 23
 •