Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
Mokykloje dirbantys mokytojai ir specialistai

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašo nauja redakcija

PATVIRTINTA    

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d.          

įsakymu Nr.  V- 64

 

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO

NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), skirtas Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos (toliau Gimnazijos) bendruomenei.

2. Aprašu siekiama padėti Gimnazijos darbuotojams veiksmingai reaguoti į kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti Gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą.

3. Aprašas nustato galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, taip pat pagrindines šių priemonių taikymo gimnazijoje sąlygas.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

 Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, prekyba kuriomis uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų: cigaretės, elektroninės cigaretės, žiebtuvėliai (degtukai), alkoholis, psichotropinės medžiagos, energetiniai gėrimai, aštrūs, pjaunantys ar duriantys daiktai (peilis, kastetas, beisbolo ar teleskopinė lazda ir kt.), nesusiję su mokymo(si) procesu, šaunamieji ginklai, dujų balionėliai ar kitos priemonės, pavojingos žmonių sveikatai ir gyvybei.

 Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar)  kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymo(si) procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą, elgesys.

Poveikio priemonė – gimnazijos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar sustabdyti netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio pagarba grįstą  ugdymo(si) aplinką.

Pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję gimnazijos darbuotojo veiksmai mokinio atžvilgiu, kurių  gali būti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesį, keliantį realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui bei turtui arba užkirsti jam kelią.

Ugdymosi vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant mokinio ugdymąsi kitoje gimnazijos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą.

Azartiniai lošimai -  bet koks žaidimas iš pinigų, daiktų ar kitokių vertingų daiktų siekiant gauti pelno arba naudos.

 

II. POVEIKIO PRIEMONĖS

5.  Gimnazijos darbuotojas, esant Apraše nustatytoms sąlygoms ir siekdamas užtikrinti Gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:

5.1. Žodinis įspėjimas - skiria klasės vadovas, dalyko mokytojas, budintis mokytojas ir kiti Gimnazijos darbuotojai.

5.2. Pastaba - skiria klasės vadovas,  dalyko mokytojas ir įrašo į elektroninį dienyną.

5.3. „Drausmės pažeidimo pažyma“ - rašo klasės vadovas, dalyko mokytojas, budintis mokytojas, kiti Gimnazijos darbuotojai.

5.4. Mokinio ugdymosi vietos pakeitimas.

5.5. Gimnazijos socialinio pedagogo, neformaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjo iškvietimas.

5.6. Mokinio daiktų patikrinimas.

5.7. Pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimas.

5.8. Tėvų iškvietimas į gimnaziją - kviečia klasės vadovas, mokytojas, socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas, direktorius.

5.9. Svarstymas Gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdyje - klasės vadovo, mokytojo, socialinio pedagogo teikimu,  informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

5.10. Svarstymas Gimnazijos direkcijos posėdyje,  informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

5.11. Svarstymas Gimnazijos mokytojų tarybos posėdyje, informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

5.12. Svarstymas Gimnazijos taryboje, informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus).

III. BENDROSIOS POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO SĄLYGOS

6. Taikant Apraše numatytas poveikio priemones privalu atsižvelgti į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas poveikio priemonės parinkimui ir taikymui svarbias aplinkybes.

7. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę (ugdymosi vietos pakeitimą, direktoriaus pavaduotojo ar socialinio pedagogo iškvietimą, mokinio daiktų patikrinimą, pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimą)  turi būti nedelsiant informuojamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuris informuoja gimnazijos direktorių ir mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).  Esant būtinybei Gimnazijos direktorius informuoja Kėdainių rajono  savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių  ir (ar) Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatą.

8. Gimnazijos darbuotojai pastebėję mokinį rūkantį Gimnazijos patalpose ar teritorijoje informuoja apie tai klasės vadovą, kuris raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

9. Pasikartojus rūkymo faktui Gimnazijos patalpose ar jos teritorijoje socialinis pedagogas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir Gimnazijos direktorių. Gimnazijos direktorius nusižengimo aprašymą perduoda Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui (jei mokinys jaunesnis nei 16 metų) arba   Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių policijos komisariato veiklos skyriui (jei mokiniui yra sukakę 16 metų).

10. Pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio, į Gimnaziją kviečiami mokinio tėvai.

11. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad Gimnaziją lankantis mokinys Gimnazijos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, nedelsdami informuoja apie tai Gimnazijos socialinį pedagogą. Socialinis pedagogas informuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą Gimnazijoje ir Gimnazijos direktorių.

12. Gimnazijos socialinis pedagogas, esant šios Tvarkos 11  punkte nurodytoms aplinkybėms:

12.1. nedelsdamas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie įtarimą, kad mokinys  vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų ir kad reikėtų atlikti jo medicininę apžiūrą;

12.2. informuoja mokinį, jo tėvus (globėjus, rūpintojus) apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas;

12.3. informuoja vaiką, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą.

13.Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad Gimnaziją lankantis mokinys Gimnazijos teritorijoje yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:

13.1. suteikia mokiniui pirmąją pagalbą;

13.2. nedelsdami organizuoja mokinio pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o kai reikia skubios medicinos pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą;

13.3. nedelsdami informuoja apie tai gimnazijos socialinį pedagogą, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą gimnazijoje.

14. Gimnazijos socialinis pedagogas, kad vaikas yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ir gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie tai mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir Gimnazijos direktorių.

15. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą Gimnazijoje, savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro, ir švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (Žin., 2005, Nr. 153-5657), kitais šio specialisto teises ir pareigas nustatančiais teisės aktais.

16. Gimnazijos darbuotojas išgirdęs mokinį vartojant necenzūrinius žodžius skiria įspėjimą ir/arba įrašo pastabą elektroniniame dienyne, informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

17.  Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, pastebėję, kad Gimnaziją lankantis mokinys žaidžia azartinius žaidimus gimnazijoje, rašo „Drausmės pažeidimo pažymą“ ir informuoja socialinį pedagogą. Socialinis pedagogas  informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), lošimo priemonės paimamos ir grąžinamos tik mokinio tėvams.

18.  Mokinys, kuris naudojasi telefonu pamokos metu, įspėjamas. Mokiniui pakartotinai naudojantis  telefonu rašoma pastaba elektroniniame dienyne, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). Tokiais atvejais mokytojas turi teisę paimti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) arba perduoti telefoną Gimnazijos socialiniam pedagogui, kuris grąžina jį tik mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).

IV. DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA 

19. Gimnazijos taisyklių ir mokymosi sutarties pažeidimai fiksuojami „Drausmės pažeidimo pažymoje“.

20. „Drausmės pažeidimo pažymą“ gali užpildyti: klasės vadovas, dalyko mokytojas, budintis mokytojas, kiti Gimnazijos darbuotojai.

21. Mokiniui gavus „Drausmės pažeidimo pažymą“ apie netinkamo elgesio priežastis ir pasekmes su mokiniu kalbasi gimnazijos socialinis pedagogas dalyvaujant klasės vadovui.

22. Mokiniui gavus antrą „Drausmės pažeidimo pažymą“, socialinis pedagogas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie netinkamą mokinio elgesį.

23. Mokiniui gavus trečią „Drausmės pažeidimo pažymą“, mokinys svarstomas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

24. Mokiniui gavus ketvirtą „Drausmės pažeidimo pažymą“ apie netinkamo elgesio priežastis ir pasekmes su mokiniu kalbasi gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, dalyvaujant mokinio tėvams, socialiniam pedagogui, klasės vadovui ir esant reikalui psichologui. Surašomas mokinio tėvų apsilankymo gimnazijoje aktas.

25. Mokiniui gavus penktą „Drausmės pažeidimo pažymą“, mokinys svarstomas Direkcijos posėdyje.

26. Mokiniui gavus šeštą „Drausmės pažeidimo pažymą“, siūloma mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) patiems pasirinkti kitą ugdymo įstaigą, atitinkančią vaiko poreikius ir gebėjimus. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus, mokinys svarstomas Gimnazijos mokytojų taryboje, gimnazijos Taryboje dėl šalinimo iš gimnazijos, remiantis Švietimo įstatymo 29 str..

27. Jei mokinio elgesys kelia grėsmę kitų bendruomenės narių saugumui, Gimnazijos taryba, Gimnazijos Mokytojų tarybos teikimu, svarsto klausimą dėl mokinio šalinimo iš Gimnazijos, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).

V. UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMAS

28. Ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna  mokinių ugdymosi procesą pamokos metu.

29. Pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas socialinio pedagogo.

30. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama Gimnazijos direktoriaus sprendimu, atsižvelgus į socialinio pedagogo, skyriaus vedėjo,  direktoriaus pavaduotojo ugdymui rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos.

31. Mokiniui  pritaikius ugdymosi vietos pakeitimą pirmą kartą, mokinys svarstomas Gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdyje.

32. Mokiniui  pritaikius ugdymosi vietos pakeitimą antrą kartą, mokinys svarstomas Gimnazijos direkcijos posėdyje.

33. Mokiniui  pritaikius ugdymosi vietos pakeitimą trečią kartą, mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) siūloma pasirinkti kitą ugdymo įstaigą, atitinkančią vaiko poreikius ir gebėjimus. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus, mokinys svarstomas Gimnazijos mokytojų taryboje, Gimnazijos taryboje dėl šalinimo iš gimnazijos.
 

VI. GIMNAZIJOS SOCIALINIO PEDAGOGO AR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO IŠKVIETIMAS

34. Gimnazijos darbuotojas gali išsikviesti socialinį pedagogą arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kad padėtų  nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį.

35. Socialinis pedagogas arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-ių) ugdymosi proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(-iams).

 

VII. MOKINIO DAIKTŲ PATIKRINIMAS

36. Gimnazijos darbuotojas,  kilus pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, nedelsdamas apie tai informuoja socialinį pedagogą.

37. Gimnazijos darbuotojas ir (ar) socialinis pedagogas arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi teisę prašyti mokinio parodyti savo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant.

38. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, patikrinimo metu turi dalyvauti mažiausiai du gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – socialinis pedagogas arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, Gimnazijos direktorius ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga.

39. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojamas Gimnazijos direktorius, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų kviečiami atvykti į Gimnaziją. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga.

40. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas socialinio pedagogo, skyriaus vedėjo arba direktoriaus pavaduotojo ugdymui.

 

VIII. PAGRĮSTI FIZINIAI VEIKSMAI

41. Gimnazijos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama:

41.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;

41.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, Gimnazijos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;

41.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų saugumui;

41.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius Gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;

41.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;

41.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar Gimnazijos renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, ir išvesti jį iš patalpos (pavyzdžiui, klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės išvestas mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis kitoje Gimnazijos patalpoje, prižiūrimas socialinio pedagogo arba direktoriaus pavaduotojo ugdymui. Gimnazijos renginio metu pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas socialinio pedagogo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga.

42. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).

43. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:

43.1. mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;

43.2. mokinį vedant už rankos;

43.3. guodžiant mokinį;

43.4. pasveikinant mokinį;

43.5. padedant neįgaliam mokiniui;

43.6. mokant mokinį groti instrumentu, šokti;

43.7. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;

43.8. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese naudojamas priemones;

43.9. teikiant pirmąją pagalbą.

44. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie:

44.1. naudojami kaip bausmė;

44.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;

44.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;

44.4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga;

45. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai.

46. Gimnazijos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo  vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Visus skundus dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo privalu nuodugniai ir operatyviai išnagrinėti teisės aktų ir Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka.

48. Apie nustatytus vaiko teisių pažeidimus Gimnazija informuoja kompetentingas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas.

_____________________

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30


 • Lankomumas:
 • Dabar lankosi: 57
 •