Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
pedagogine informavimas

Socialinė pedagoginė pagalba: Tikslai, uždaviniai

Tikslai, uždaviniai Nemokamo maitinimo tvarka Parama mokinio reikmenims įsigyti Psichologinė pagalba Jaunimo organizacijos Socialinės pedagoginės veiklos planas

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TIKSLAS

Ugdyti veržlius, savarankiškus, atsakingus ir solidarius visuomenės narius.

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO UŽDAVINIAI

 1. Rengti ir įgyvendinti prevencijos projektus, programas, akcijas ir analizuoti jų veiksmingumą.

 2. Teikti gimnazijos bendruomenės nariams socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą.

 3. Nagrinėti mokinių nenoro lankyti pamokas priežastis ir jas šalinti.

 4. Analizuoti mokinių ugdymo(si) poreikius, problemas ir jų priežastis, elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus.

 5. Atlikti tyrimus apie mokinių socialinius ir pedagoginius poreikius.
   

Specialistai

Vardas ir pavardė

Darbo laikas

Socialinė pedagogė
( I
II-IV klasės)

Jūratė Daukšienė

 I-IV   800-1600 val.
V        800-1430 val.

Pietų pertrauka 1200-1230 val.

Socialinė pedagogė
( I-I
I klasės)

Vilma Paulauskienė

 I-IV   730-1530 val.
V        730-1400 val.

Pietų pertrauka 1200-1230 val.

Psichologė

Jūratė Arlauskienė

I-IV   730-1800 val.
V       Nedirba
Konsultacijų laikas:
I, IV   800-1130, 1230-1600 val.
II, III   1000-1130, 1230-1400 val.
Pietų pertrauka 1130-1220 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Gražina Bičkienė

I, IV       800-1630 val.
II
       800-1600 val.
III     1300-1606 val.
V      Nedirba
Pietų pertrauka 1100-1130 val.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA  

 TIKSLAS

Teikti veiksmingą, mokinių ir mokytojų poreikius atitinkančią pagalbą. 

UŽDAVINIAI

 1. Rengti ir įgyvendinti prevencijos projektus, programas, akcijas ir analizuoti jų veiksmingumą.

 2. Teikti gimnazijos bendruomenės nariams socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą.

 3. Analizuoti mokinių mokymosi motyvaciją, stebėti mokinių pamokų lankomumą.

 4. Analizuoti mokinių ugdymo(si) poreikius, problemas ir jų priežastis; elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus.

 5. Atlikti mokinių socialinių ir pedagoginių poreikių tyrimus.

Vaiko gerovės komisija 

 Pirmininkė Paulauskienė Vilma – neformaliojo ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja.

Sekretorė Giedraitytė Vitalija – mokytoja.

Nariai:

Arlauskienė Jūratė – psichologė;

Bičkienė Gražina – sveikatos priežiūros specialistė;

Blinstrubienė Lina – skyriaus vedėja

Daukšienė Jūratė –socialinė pedagogė;

Dombrovskienė Jurgita – mokytoja;

Mackevičius Žydrūnas – mokytojas;

Matulis Tomas – mokytojas.

 PSICHOLOGO VEIKLA 

TIKSLAS 

Rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių  ugdymo sąlygų sudarymu, stiprinti jų sugebėjimus socialiam funkcionavimui bei teikti pagalbą mokiniams ir tėvams, pedagogams bei kitiems su vaiko ugdymu susijusiems asmenims.  

PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS

Ø Psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas šių problemų sprendimo klausimais.

Ø Mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.

Ø Mokyklos ir rajono bendruomenės švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Ø Psichologinių tyrimų atlikimas atsižvelgiant į aktualius mokyklos bendruomenės poreikius.

Ø Bendradarbiavimas su socialiniu pedagogu, mokytojais ir kitais su mokiniu  dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.

Ø Psichologinių problemų prevencija.

Ø Profesinis orientavimas (grupinių tyrimų ir individualių konsultacijų metu įvertina mokinio gebėjimus, profesines nuostatas ir vertybes, charakterio ypatumus).

Ø Individualių rekomendacijų rengimas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Ø Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos  darbe.

Ø Dalyvavimas formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

Ø Dalyvavimas rajono psichologų metodinėje veikloje.

Ø Informacijos teikimas apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų, mokiniui esant pilnamečiui, jo pačio) sutikimą.

Ø Psichologijos pamokos  III –IV gimnazinėms klasėms.

 SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

 TIKSLAS 

Užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.                     

 UŽDAVINIAI

Ø Skatinti teigiamą mokinių mokymosi motyvaciją.

Ø Teikti įvairiapusę socialinę pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams.

Ø Stiprinti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi.

Ø Telkti mokyklos bendruomenę ir visuomenės atstovus žalingų įpročių prevencijos veiklai.

Ø Realizuoti mokinių galimybę gauti  kelionės į mokyklą išlaidų kompensavimą.

Ø Atlikti tiriamąją veiklą.

Ø Vesti klasės valandėles prevencinėmis, bendravimo ir kitomis temomis.

Ø Vesti individualius ir grupinius pokalbius su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, sprendžiant mokykloje kylančias problemas.

Ø Kelti savo, kaip socialinio pedagogo, profesinę kvalifikaciją.

  

KLASĖS VADOVO VEIKLA 

Ø Planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės veiklą.

Ø Bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais ar rūpintojais), klasėje dirbančiais mokytojais, švietimo pagalbos mokiniui specialistais mokinių ugdymo klausimais, kartu su jais spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas.

Ø Kontroliuoti mokinių pamokų lankomumą, stebėti mokinių elgesį, pasiekimus ir kitų pareigų vykdymą, apie tai nuolat informuoti tėvus (įtėvius, globėjus ar rūpintojus) ir imtis adekvačių prevencijos priemonių, siekiant išspręsti įvairaus pobūdžio mokinių problemas.

Ø Prireikus kartu su socialiniu pedagogu lankyti vaikus namuose.

Ø Laiku tvarkyti vadovaujamos klasės mokinių dokumentus.

 

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30


 • Lankomumas:
 • Dabar lankosi: 53
 •