Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
pedagogine informavimas

Socialinė pedagoginė pagalba: Nemokamo maitinimo tvarka

Tikslai, uždaviniai Nemokamo maitinimo tvarka Parama mokinio reikmenims įsigyti Psichologinė pagalba Jaunimo organizacijos Socialinės pedagoginės pagalbos veiklos planas

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 203 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. vasario 27 d. Nr. TS – 32 *

Kėdainiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kėdainių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo tvarką, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo tvarkos patvirtinimo“, ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

Savivaldybės merė                                                                               Nijolė Naujokienė

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS – 32

     

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kėdainių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo tvarka  (toliau – tvarka) nustato mokinių teisę į nemokamą maitinimą, skyrimo sąlygas ir tvarką Kėdainių rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė).

2. Ši tvarka taikoma mokiniams, kurie mokosi Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinėse, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas.

3. Ši tvarka netaikoma mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas. Taip pat, išskyrus Socialinės paramos mokiniams įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 1 dalį ir Įstatymo nuostatas, susijusias su šios dalies įgyvendinimu, netaikoma mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

4. Pagrindinės tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. NEMOKAMO MAITINIMO RŪŠYS IR DYDŽIAI

 

5. Mokiniams gali būti skiriami: 

5.1. pusryčiai;

5.2. pietūs;

5.3. maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

6. Nemokamam maitinimui produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžiai nustatyti Įstatyme.

 

III. MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ

 

7. Mokiniai turi teisę:

7.1 į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 VRP;

7.2. į nemokamus pusryčius ir pietus bei paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP.

8. Dėl sunkios šeimos padėties (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, mokiniui iš tris ir daugiau vaikų auginančios ar neįgaliųjų tėvų šeimos, stichinės nelaimės, gaisro atveju, taip  pat jeigu mokinį augina tik vienas iš tėvų ar socialinės rizikos šeimų neprižiūrėtiems mokiniams)  skiriami:

8.1. nemokami pietūs, jeigu  vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai;

8.2. nemokami pusryčiai ir pietūs,  jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio.

9. Kai nemokamas maitinimas skiriamas 8 punkte nustatyta tvarka, seniūnija, kurioje mokinys gyvena, pateikia visus pareiškėjo dokumentus (prašymą-paraišką, pažymas apie šeimos pajamas, kt. dokumentus) ir buities tyrimo aktą, kuriame surašomos 8 punkte išvardytos aplinkybės, Socialinės paramos skyriui (išskyrus Kėdainių miesto seniūniją).

10. 7-8 punktuose nurodytiems mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

  11. Pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas besimokantiems mokiniams, kuriems 2008 metais buvo skirta parama mokinio reikmenims įsigyti, nuo 2009 m. sausio 1 d. iki mokslo metų pabaigos skiriami nemokami pietūs ir nemokamas maitinimas 2009 metų vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose be atskiro prašymo. Sprendimas dėl šios socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas pagal pajamas, kurios buvo nurodytos, skiriant paramą mokinio reikmenims įsigyti.

 

IV. KREIPIMASIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO IR PAJAMŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI GAUTI APSKAIČIAVIMAS

 

12. Jei mokinys nori gauti nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas turi kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos į seniūniją pagal gyvenamąją vietą.

13. Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, pareiškėjas pateikia seniūnijai laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

14. Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja Kėdainių miesto seniūniją arba Socialinės paramos skyrių ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.

15. Jei mokinys nori gauti nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas turi kreiptis nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos, išskyrus atvejus numatytus 26.3. punkte.

16. Šeimos vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos:

16.1. pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 straipsnyje;

16.2. pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

17. 16.2. punkte nustatyta tvarka netaikoma, jei per 3 kalendorinius mėnesius, praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio, buvo gauta vienkartinė išmoka (premija, vienkartinė netekto darbingumo kompensacija, išeitinė išmoka, išmokėta nutraukus darbo sutartį, išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui ir kitos faktiškai gautos vienkartinės pajamos, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas) ar iš karto už du ir daugiau kalendorinių mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos išmokos.

18. Jei kreipimosi dėl mokinių nemokamo maitinimo mėnesį bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė,

mokiniams, išskyrus Įstatymo 11 punkte nurodytus mokinius, iki kalendorinių metų ar mokslo metų pabaigos, ar vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose gavusiems nemokamą maitinimą, jis teikiamas, kol bus pateikta informacija apie pasikeitusias pajamas ir priimtas naujas sprendimas dėl nemokamo maitinimo skyrimo, bet ne ilgiau kaip du mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos.

19. Jei šeima gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, šeimos pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant paskirtos socialinės

pašalpos dydį ir neįskaitant būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir karštam vandeniui kompensacijų dydžio.

V. NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS

 

20. Kaimiškųjų seniūnijų atsakingi darbuotojai pareiškėjo dokumentus pateikia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius).

21. Kaimiškosios seniūnijos pateikia pareiškėjo dokumentus Socialinės paramos skyriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu pateikti dokumentai yra netvarkingi arba pateikti ne visi, tokiu atveju jie grąžinami seniūnijai, kuri, sutvarkiusi arba surinkusi trūkstamus dokumentus, vėl pateikia juos Socialinės paramos skyriui.

22. Kėdainių miesto seniūnijos ir Socialinės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai patikrina pateiktus dokumentus, suveda duomenis į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, atspausdina išvadą apie teisę į socialinę paramą mokiniams bei sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo projektą.

23. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos (tuo atveju, kai socialinės paramos mokiniams prašo mokykla, – nuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos). Per šį laikotarpį sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams kopija pateikiama Įstatymo 9 straipsnyje nurodytoms institucijoms.

24. Sprendimą dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo priima Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, Kėdainių miesto seniūnijoje – miesto seniūnas.

25. Sprendimas apie socialinės paramos mokiniams skyrimą ar neskyrimą perduodamas mokyklai. Mokykla informuoja pareiškėją apie socialinės paramos mokiniams skyrimą ar neskyrimą.

26. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:

26.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;

26.2. pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais,– nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki kalendorinių metų arba mokslo metų pabaigos;

26.3. vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą pagal šios tvarkos 7-8 punktus, be atskiro prašymo nuo mokykloje organizuojamos dieninės vasaros poilsio stovyklos pradžios. Kai teisė gauti nemokamą maitinimą pagal šios tvarkos 7-8 punktus atsirado vėliau, vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose nemokamas maitinimas skiriamas pagal pareiškėjo prašymą nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos.

27. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams priėmimo dienos. Jei nemokamas maitinimas mokiniui neskiriamas, nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka. Pareiškėjo pateikti dokumentai jam grąžinami, o Kėdainių miesto seniūnijoje arba Socialinės paramos skyriuje paliekamos šių dokumentų kopijos.

28. Nustačius, kad, per laikotarpį, kurį mokiniui teikiama socialinė parama mokiniams, pasikeitus aplinkybėms, mokinys nebetenka teisės į šią paramą arba pareiškėjas yra pateikęs neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, šeimos narius ar kitus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniui skirti, priimamas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo ir jis pateikiamas Įstatymo 9 straipsnyje nurodytoms institucijoms ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Socialinė parama mokiniui neteikiama nuo kitos dienos po sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo mokykloje gavimo.

 

VI. NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS

29. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

30. Mokiniams nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

31. Mokiniams vietoje nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

32. Nemokami pietūs ir pusryčiai  mokykloje mokiniams teikiami poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus, jei mokykloje vyksta šventiniai renginiai (karnavalai, minėjimai, koncertai).

33. Pakeitus mokyklą, mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.

34. Mokyklose už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą atsako mokyklų vadovai, kurie vadovaudamiesi šia tvarka nustato mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarką savose mokyklose.

 

VII. NEMOKAMO MAITINIMO ADMINISTRAVIMAS

35. Kėdainių rajono savivaldybės administracija administruoja mokinių nemokamą maitinimą savivaldybės įsteigtose mokyklose.

36. Kėdainių rajono savivaldybės administracija:

36.1. tikrina pareiškėjo pateiktą informaciją;

36.2. esant Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje ar 10 straipsnio 5 dalyje nustatytoms aplinkybėms ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija, tikrina šeimos gyvenimo sąlygas ir surašo buities tyrimo aktą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms  ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo nustatyta tvarka. Tokiais atvejais šis aktas yra vienas iš dokumentų teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti;

36.3 atsako už valstybės ir savo biudžeto lėšų, skiriamų Įstatymui įgyvendinti, tikslingą panaudojimą;

36.4. nustato produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį, vadovaudamosi Įstatymo 7 straipsniu;

36.5. jeigu sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimtas ne Kėdainių rajono savivaldybėje, gavusi informaciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos skiriant socialinę paramą mokiniams ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra nuslėpta, apie tai praneša savivaldybės, kurioje priimamas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo,  administracijos direktoriui arba jo įgaliotam administracijos valstybės tarnautojui.

37. Mokyklos kiekvieną ketvirtį iki pirmo ketvirčio mėnesio 10 d. pateikia Socialinės paramos skyriui Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintos formos ketvirtinę mokinių nemokamo maitinimo  ataskaitą apie suteiktą socialinę paramą mokiniams. Kiekvienais metais iki sausio 10 d. mokyklos kartu su ketvirtine ataskaita pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintos formos metinę ataskaitą apie suteiktą piniginę socialinę paramą.

38. Socialinės paramos skyrius teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

38.1. duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms mokinių nemokamam maitinimui finansuoti ateinantiems metams, informaciją apie numatomas nepanaudoti einamaisiais metais valstybės biudžeto lėšas;

38.2. ketvirtinę ir metinę mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose ataskaitas.

39. Už panaudotas mokinių nemokamo maitinimo valstybės biudžeto lėšas mokyklos atsiskaito pagal sąskaitą faktūrą ir maitinimui skirtų lėšų nurašymo aktus Administracijos Apskaitos skyriui iki kito mėnesio trečios dienos.

40. Mokyklos iki einamųjų metų birželio 20 d. pateikia Socialinės paramos skyriui duomenis apie lėšų poreikį nemokamam maitinimui finansuoti ateinantiems metams.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ

 

41. Seniūnijų atsakingi darbuotojai atsako už teisingą dokumentų socialinei paramai mokiniams gauti priėmimą ir jų pateikimą laiku socialinę paramą mokiniams skaičiuojančiam specialistui.

42. Socialinę paramą mokiniams skaičiuojantys specialistai atsako už teisingą apskaičiavimą ir dokumentų parengimą laiku.

 

________________________

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30


 • Lankomumas:
 • Dabar lankosi: 27
 •