Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
pedagogine informavimas

Socialinė pedagoginė pagalba: Parama mokinio reikmenims įsigyti

Tikslai, uždaviniai Nemokamo maitinimo tvarka Parama mokinio reikmenims įsigyti Psichologinė pagalba Jaunimo organizacijos Socialinės pedagoginės pagalbos veiklos planas

 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 204 „DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. vasario 27 d. Nr. TS – 31 *

Kėdainiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti paramos mokinio reikmenims įsigyti Kėdainių rajono savivaldybėje tvarką, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-204 „Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“, ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 Savivaldybės merė                                                                               Nijolė Naujokienė

 


 

                                       PATVIRTINTA

                                                                                    Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

                                                                             2009 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS – 31

 

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos mokinio reikmenims įsigyti Kėdainių rajono savivaldybėje tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja teisę į mokinio reikmenis, mokinio reikmenų rinkinių sudarymo  ir skyrimo tvarką.

2. Ši tvarka taikoma mokiniams, kurie mokosi bendrojo lavinimo, profesinėse, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas.

3. Ši tvarka netaikoma mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas. Taip pat, išskyrus Socialinės paramos mokiniams įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 1 dalį ir Įstatymo nuostatas, susijusias su šios dalies įgyvendinimu, netaikoma mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

4. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II. TEISĖ Į  PARAMĄ MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI, MOKINIO REIKMENŲ RINKINIŲ SUDARYMAS IR SKYRIMAS

 

5. Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) programas, turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 VRP.

6. Šeimos vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokinio reikmenims apskaičiuojamos:

6.1.  pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 straipsnyje;

6.2. pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno šeimos nario pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

7. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 120 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

8. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

8.1. pinigais;

8.2. nepinigine forma, jeigu mokinys auga socialinės rizikos šeimoje.

9. Jei mokinys auga socialinės rizikos šeimoje, individualios mokymosi priemonės į mokinio reikmenų rinkinius įtraukiamos vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu individualiųjų mokymosi priemonių sąrašu.

10. Mokinio reikmenų rinkinius 9 punkte nustatytu atveju kiekvienam mokiniui sudaro seniūnijos arba Kėdainių bendruomenės socialinio centro (Kėdainių mieste)  atsakingas darbuotojas. Darbuotojo prašymu, mokykla, kurioje mokinys mokosi, pateikia informaciją apie mokiniui reikalingus mokinio reikmenis. Mokinio reikmenų rinkiniai sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje, jau turimus mokinio reikmenis.

11. Kaimiškosios seniūnijos surinktus pareiškėjo dokumentus per 5 darbo dienas pateikia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius). Jeigu pateikti dokumentai yra netvarkingi arba pateikti ne visi, tokiu atveju jie grąžinami seniūnijai, kuri, sutvarkiusi arba surinkusi trūkstamus dokumentus, vėl pateikia juos Socialinės paramos skyriui.

12. Kėdainių miesto seniūnijos ir Socialinės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai patikrina dokumentus ir suveda duomenis į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą.

13. Sprendimas apie socialinės paramos mokiniams skyrimą/neskyrimą perduodamas seniūnijai (išskyrus Kėdainių miesto). Seniūnija per 5 darbo dienas informuoja pareiškėją apie socialinės paramos skyrimą/neskyrimą.

14. Sprendimą dėl mokinio reikmenų skyrimo/neskyrimo priima Administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, Kėdainių miesto seniūnijoje –  miesto seniūnas.

15. Sprendimas dėl mokinio reikmenų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos Socialinės paramos skyriuje arba Kėdainių miesto seniūnijoje (tuo atveju, kai pareiškėjas yra mokykla, – nuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos).

16. Priėmus sprendimą dėl mokinio reikmenų skyrimo, seniūnija pagal vaiko gyvenamąją vietą, išmoka mokinio atstovui paramą mokinio reikmenims, išskyrus socialinės rizikos šeimoms. 

17. Kai mokinys auga socialinės rizikos šeimoje, seniūnijos atsakingas darbuotojas kartu su pareiškėju nuperka mokinio reikmenis. Kėdainių mieste socialinės rizikos šeimas mokinio reikmenimis aprūpina Kėdainių bendruomenės socialinio centro atsakingi darbuotojai. Viešuosius pirkimus mokinio reikmenims įsigyti organizuoja seniūnijos.

18. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip iki spalio 20 d.

19. Administracijos Apskaitos skyrius perveda seniūnijoms lėšas per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priėmimo.  

20. Seniūnijų buhalteriai:

21.1. iki einamųjų metų birželio 20 d. pateikia Socialinės paramos skyriui duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms už mokinio reikmenis finansuoti kitiems metams;

21.2. už panaudotas lėšas iki einamųjų metų spalio 20 d. atsiskaito Administracijos Apskaitos skyriui (pateikia ataskaitą F Nr. 2 ir dokumentų, įrodančių suteiktą socialinę paramą mokinio reikmenims įsigyti, kopijas).

22. Socialinės paramos skyrius pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

22.1. duomenis apie lėšų poreikį išlaidoms už mokinio reikmenis finansuoti ateinantiems metams, informaciją apie numatomas nepanaudoti einamaisiais metais valstybės biudžeto lėšas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

22.2. savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių arba gyvenančių mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis ataskaitą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.

 

III. ATSAKOMYBĖ

 

23. Seniūnijų atsakingi darbuotojai atsako už teisingą dokumentų socialinei paramai mokiniams gauti priėmimą ir jų pateikimą laiku socialinę paramą mokiniams skaičiuojančiam specialistui.

24. Socialinę paramą mokiniams skaičiuojantys specialistai atsako už teisingą apskaičiavimą ir dokumentų parengimą laiku.

 

_________________________

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30


 • Lankomumas:
 • Dabar lankosi: 109
 •