Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
pedagogine informavimas

Socialinė pedagoginė pagalba:

Tikslai, uždaviniai Nemokamo maitinimo tvarka Parama mokinio reikmenims įsigyti Psichologinė pagalba Jaunimo organizacijos Socialinės pedagoginės veiklos planas

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos

2015 metų veiklos plano                

1 priedas

  SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS VEIKLOS PLANAS 2015 m.

     Programą parengė

Arlauskienė Jūratė, psichologė,

Bičkienė Gražina, sveikatos priežiūros specialistė,

Blinstrubienė Lina, klasių vadovų metodinės gr. vadovė,

Daukšienė Jūratė, socialinė pedagogė,

Giedraitytė Vitalija, mokytoja.

Mackevičius Žydrūnas, mokytojas,

Matulis Tomas, mokytojas,                            

Paulauskienė Vilma, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.   


SITUACIJOS ANALIZĖ

Siekdami 2013-2015 metų gimnazijos veiklos strateginiame plane iškelto tikslo „Ugdyti veržlius, savarankiškus, atsakingus ir solidarius visuomenės narius“, gimnazijos pedagogai daug dėmesio skiria sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui, pagalbos mokiniui organizavimui ir teikimui. Parašytos ir įgyvendintos „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos“, „Ruošimo šeimai ir lytiškumo ugdymo“ programos integruotos į ugdymo turinį, bei „Sveikatos ugdymo“ programa.

Gimnazijoje  mokosi 106 mokiniai, priklausantys rizikos grupėms (56 merginos ir 50 vaikinų) ir du mokiniai priklausantys padidintai rizikos grupei (1 mergina ir 1 vaikinas).

  Socialiai remtinose šeimose gyvena 110 mokinių, iš jų 94 mokiniai gauna nemokamą pietų maitinimą. Reguliariai stebima, kaip mokiniai pasinaudoja paskirtu nemokamu maitinimu, apie stebėsenos rezultatus, esant reikalui (kai mokinys nevalgo), informuojami mokinio tėvai. Gimnazijoje mokosi dvi mokinės iš socialines rizikos šeimų (VTAS įskaitoje).  Gimnazijoje yra vienuolika globojamų mokinių: dešimt gyvena su globėjais, vienas – vaikų globos namuose „Saulutė“.  Devyni mokiniai gyvena su laikinaisiais globėjais, nes jų tėvai išvykę dirbti į užsienį. Mokinių įtrauktų į policijos komisariato rizikos grupės kartoteką nėra.

Gimnazijoje mokosi 205 mokiniai, važinėjantys į pamokas priemiestiniais ar tarpmiestiniais autobusais. Jiems du kartus per mėnesį paskaičiuojama ir išmokama kompensacija už  kelionės į mokyklą ir iš mokyklos išlaidas.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nėra.

Kiekvienais metais atnaujinami ir pateikiami gimnazijos bendruomenei lankstinukai ir skrajutės apie socialinę pagalbą „Atžalyne“, apie pagalbą teikiančias institucijas šalyje bei jų kontaktinius telefonus, internetines svetaines. Atliekamos naujai atvykusių mokinių apklausos apie adaptacijos problemas ir numatomos problemų  sprendimo galimybės. Analizuojamas mokinių neformaliojo ugdymosi poreikių tenkinimas, mokymosi krūvių optimizavimo galimybės.

2014 metais atlikti 8 tyrimai (apklausos). Jų metu išsiaiškinti II-ųjų klasių mokinių polinkiai ir ateities ketinimai, mokinių nuomonė apie emociškai ir/ar fiziškai nesaugias gimnazijos vietas, neformaliojo vaikų švietimo poreikiai, I ir III klasių naujai atvykusių mokinių adaptacijos galimybės ir problemos, prevencinės veiklos efektyvumas gimnazijoje. Apklausų rezultatai panaudojami organizuojant gimnazijos specialistų ir klasių vadovų veiklą, planuojant kitų .

Socialiniai pedagogai mokslo metų pradžioje vedė naujai suformuotose klasėse valandėles apie socialinės, pedagoginės pagalbos teikimą gimnazijoje, supažindino mokinius su patvirtintomis tvarkomis.

Aktyvi mokinių ugdymo karjerai veikla.  III-ųjų gimnazijos  klasių mokiniai turi galimybę pasirinkti „Karjeros planavimo socialinių pagrindų“ mokomąjį dalyką. Gimnazija dalyvavo Lietuvoje vykdomame ES finansuojamame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelio sukūrimas ir plėtra bendrajame ir profesiniame mokyme (I etapas)“. I-IV-ųjų klasių mokiniams vedamos klasių valandėlės, kurių metu mokiniai pildo individualius karjeros planus, rašo CV, susipažįsta su stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas reikalavimais. Į gimnaziją kviečiami įvairių aukštųjų mokyklų atstovai, organizuojamos išvykos į aukštųjų mokyklų parodas, dalyvaujama projektuose „Tyrėjų naktis“, „Mokslo festivalis“. IV-ųjų klasių mokiniai dalyvavo projekto „Lietuvos Junior Achievement” programoje „Jaunasis kolega”. II-ųjų klasių mokiniai kasmet dalyvauja Kėdainių PRC „Atvirų durų“ dienų renginiuose. 2014 m. spalio mėnesį mokiniai atliko bandymus mobilioje mokslinėje laboratorijoje, vadovaujami VU dėstytojų. Mokykloje jau daug metų savo veiklą vykdo verslo praktinio mokymo firma „Auksinis ryšys" ir mokinių mokomoji bendrovė. Kiekvienais metais praktinė mokomoji firma „Auksinis ryšys“ dalyvauja tarptautinėse mugėse. Keturių mokinių tėvai supažindino II-III klasių mokinius su savo profesijomis ir darbinės veiklos ypatumais. Populiarūs susitikimai su buvusiais abiturientais, kurie pristato aukštąsias mokyklas, pasidalina studentiško gyvenimo džiaugsmais ir rūpesčiais. Elektroninio dienyno galimybės naudojamos teikiant informaciją mokiniams apie studijų programas, aukštųjų mokyklų vykdomus konkursus ir kitą veiklą. 

Gimnazija pasirašiusi 28 bendradarbiavimo sutartis su įvairiais socialiniais partneriais. Bendradarbiaujama su  aukštosiomis mokyklomis mokinių ugdymo karjerai srityje.  Sveikatos priežiūros specialistė kartu su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių filialo darbuotojais veda klasių valandėles, pokalbius, organizuoja susitikimus su specialistais sveikatos ugdymo klausimais. Ekologų klubas organizuoja bendrus renginius kartu su Anykščių A. Baranausko vidurine mokykla. Ilgametė draugystė sieja su Bauskės 1-ąja vidurine mokykla, Ukmergės Šilo  vidurine mokykla, Alytaus „Putinų“ gimnazija.

Vykdant nusikalstamumo ir teisės pažeidimų prevenciją, bendradarbiaujama su policijos komisariatu, gimnazijoje veikia jaunųjų policijos rėmėjų būrelis. Aktyviai veikia du mokinių laisvalaikio klubai.

Gimnazijoje vykdomi trumpalaikiai prevencijos projektai (respublikinis projektas „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ”, prevencijos renginių savaitė, „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“, „2014- vaikų sveikatos metai“). Organizuojamos akcijos (tarptautinėms AIDS, nerūkymo, sveiko maisto, vandens, tolerancijos, muzikos, šokio, kostiumo ir kt. dienoms paminėti),  kuriose dalyvauja daug mokinių. Gimnazija aktyviai dalyvauja projekto „T – klasė“ II etape. Siekiant ugdyti mokinių pagarbą juos supančiai aplinkai, atsakomybę už ją bei puoselėti aplinkos grožį buvo vykdomi du projektai: „Visos rudens spalvos“ ir „Patrauklios aplinkos „Atžalyno“ gimnazijoje kūrimas, vidaus interjero atnaujinimas“.

 Nedaug mokinių dalyvauja savanoriškoje socialinės pagalbos veikloje. Ne visi mokiniai dalyvauja gimnazijos organizuojamuose masiniuose renginiuose.

Mokytojai informaciją mokinių tėvams pateikia elektroniniame dienyne, tačiau mokinių tėvai virtualioje erdvėje neaktyviai bendradarbiauja su gimnazijos pedagogais.

2014 metais Vaiko gerovės komisijoje įvyko 15 posėdžių. Posėdžiuose svarstyti mokiniai:

}  Dėl pamokų nelankymo be pateisinamos priežasties – 7 mokiniai,

}  Dėl pamokų nelankymo be pateisinamos priežasties ir nepažangaus mokymosi – 13 mokiniai,

}  Dėl nepažangaus mokymosi – 52 mokiniai,

}  Dėl netinkamo elgesio – 9 mokiniai,

}  Dėl sistemingo vėlavimo į pamokas – 9 mokiniai,

}  Dėl aprangos, neatitinkančios gimnazijos uniformos reikalavimų, dėvėjimo – 14 mokinių.

Taikomos pamokų nelankymo prevencijos priemonės, kurios davė gerų rezultatų.

 

Praleista pamokų vidutiniškai vienam mokiniui per mokslo metus 

Be pateisinamos priežasties

Iš viso praleistų 

2010/2011 m.m.

14,8

84,3

2011/2012 m.m.

11,3

73,2

2012/2013 m.m.

7,5

72,3

2013/2014 m.m.

7,4

67,6

Atliekama drausmės pažeidimų pažymų analizė parodė, kad daugėja problemų, susijusių su mokinių nenoru dirbti pamokų metu, trukdymu dirbti bendraklasiams, nemokėjimu pagarbiai bendrauti su vyresniais žmonėmis.

TIKSLAS

Ugdyti veržlius, savarankiškus, atsakingus ir solidarius visuomenės narius

VEIKLA

Priemonės pavadinimas

Mėnuo

1 uždavinys. Rengti ir įgyvendinti prevencijos projektus, programas, akcijas ir analizuoti jų veiksmingumą.

Prevencinių  programų 2015 metams rašymas.

01

Dalyvavimas projekte „Svajonių mokykla“

2015 m.

Pasisakymas socialinių mokslų metodinėje grupėje: projekto „Svajonių mokykla“ prioritetai.

02

Konkurso „Kaktusas 2015“ vykdymas.

03

Dalyvavimas respublikiniame projekte „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“.

03

Renginiai mėnesiui be smurto paminėti.

05

Dalyvavimas projekte LJA projekte „Jaunasis kolega”.

05

Dalyvavimas projekte „Tyrėjų naktis-2014“

09

,,Sveikatos ugdymo”  programos veiksmingumo aptarimas.

12

Prevencinių programų, integruotų į ugdymo procesą, įgyvendinimo koordinavimas.

Visus metus

Teikti informaciją apie vykdomą prevencinę veiklą gimnazijos tinklalapyje.

Visus metus

2 uždavinys. Teikti gimnazijos bendruomenės nariams socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą.

VGK veiklos ataskaita Mokytojų tarybai.

01

Verslo praktinio mokymo firmos „Auksinis ryšys“ veikla.

01-06

III klasių mokinių išvyka į aukštųjų mokyklų mugę Kaune.

01

Klasės valandėlė I-IV klasių mokiniams „AMOK – pamišusio žudiko išpuoliai“

01    - 02

VGK posėdis „Mokinių neformaliojo ugdymosi poreikių tenkinimas“.

02, 11

Pranešimas III  klasių  mokinių tėvų susirinkime „III klasių  mokinių adaptacija gimnazijoje“.

02

Pranešimas I – ų klasių tėvų susirinkime „I klasių adaptacija gimnazijoje“.

02

Klasės valandėlė „Mokslo reikšmė ateities karjerai“  I- II klasių mokiniams.

02

Klasės valandėlė „Stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygos 2017 m.“  II klasių mokiniams.

02

Paskaita IV klasių tėvams „Padėk įveikti egzaminų baimę“.

05

Pranešimas Mokytojų tarybos posėdyje apie naujai atvykusių mokinių adaptaciją.

02

II, IV klasių mokinių išvyka į parodą „Studijos 2014“.

02

Mokinių mokomosios bendrovės „Pas Adolfą” veikla.

2015 m.

Pranešimas socialinių mokslų metodinės grupės mokytojams  „Emocinis intelektas“.

03

Organizuoti susitikimus su aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovais.

2015 m.

Klasės valandėlės III klasių mokiniams „Informacijos įvertinimas“.

03

Klasės valandėlės I-III klasių mokiniams “Į save nukreipta agresija – savižudybė”

03, 10

Klasės valandėlės I klasių mokiniams  „Ištiesk draugui ranką“.

03

Klasės valandėlės II klasių mokiniams  „Mūsų gyvenimas elektroninėje erdvėje“.

04

„Apvalus stalas“ su mokiniais, turinčiais pamokų lankomumo problemų, ir Policijos pareigūnais.

04

Globojamų mokinių apibūdinimo pateikimas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos VTAS.

04

 Paskaita II, IV klasių mokiniams „Įveik egzaminų baimę“.

04-05

II-ųjų klasių mokinių išvyka į Kėdainių PRC.

04

Klasės valandėlės I - II klasių mokiniams  „Grožio kultas“.

04

Mokinių susitikimas su verslo informacinio centro atstovais.

04

Dalyvavimas tarptautinėje praktinio mokymo firmų mugėje.

04

Dalyvavimas mokomųjų mokinių bendrovių mugėje

05

Paskaita I klasių mokinių tėvams „Psichologinės paauglių sveikatos ypatumai“.

02

Klasės valandėlės I klasių mokiniams „Kviečiuosi pagalbą“.

05

Klasės valandėlės IV –ųjų klasių mokiniams „Stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygos”.

05

Pagalba pildant stojimo į aukštąsias mokyklas prašymus.

06

Instruktažo „Dėl draudžiamų daiktų(cigarečių, elektroninių cigarečių, dujų balionėlių, ginklų, aštrių ir duriančių daiktų) atsinešimo į gimnaziją“ pravedimas I-IV klasių mokiniams.

09

Klasės valandėlė  „Gimnazijoje patvirtintos tvarkos“ (I, III klasės).

09

Klasės valandėlės II klasių mokiniams „Prekyba žmonėmis“

09

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų aptarimas.

09

Klasės valandėlės I, III klasių mokiniams „Mokyklos psichologė;  pagalba mokiniui“.

09, 10

„Pagalbos telefonai“ informacijos atnaujinimas ir pateikimas.

10

Pokalbiai su globojamais mokiniais

10

Nemokamo maitinimo duomenų suvedimas į skaitmeninį pirštų anspaudų nuskaitytuvą.

09

Klasės valandėlė II-ųjų klasių mokiniams „Prekyba žmonėmis“.

09

Klasės valandėlė IV-ųjų klasių mokiniams „Socialinių įgūdžių reikšmė žmogaus gyvenime“.

10

Klasės valandėlės I-IV klasių mokiniams „Mano karjeros planas“.

01-03

Klasės valandėlė I klasių mokiniams „Nesityčiok, man skaudu “.

11

Naujų mokinių problemų, susijusių su adaptacija naujose klasėse, aiškinimasis ir šalinimas.

11

Elektroninio dienyno funkcijų išnaudojimas vykdant ugdymo karjerai veiklų sklaidą.

2015 m.

Susitikimų su  aukštųjų  ir profesinių mokyklų atstovais organizavimas.

2015 m.

Mokinių konsultavimas: santykiai su tėvais, su draugais, konfliktų sprendimas, mokymosi  ir elgesio sunkumai, karjeros planavimo įgūdžiai.

2015 m.

Pedagogų konsultavimas: santykiai su vaikais, paauglių krizės, bendradarbiavimas su mokinių tėvais, su kolegomis.

2015 m.

Tėvų konsultavimas: santykiai šeimoje, kaip padėti vaikui ruošti pamokas, paauglių krizės.

2015 m.

Individualūs diagnostiniai tyrimai.

Pagal poreikį

Individualūs pokalbiai su nepažangiais mokiniais.

2015 m.

Individualūs ir grupiniai pokalbiai su mokiniais, turinčiais socialinių, pedagoginių problemų.

2015 m.

Paruošti ir įgyvendinti gimnazijos informacinio centro veiklos planą 2015 m.

2015 m.

 Pranešimai klasės mokinių susirinkimuose, atsižvelgiant į iškilusias problemas

 

Pagal klasės vadovų planus

Metodinės pagalbos mokytojams krizių valdymo klausimais teikimas.

Pagal poreikį

Bendradarbiavimas  su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, pedagogine-psichologine tarnyba, policija, įvairiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

 

Pagal poreikį

Išplėstinių, neeilinių posėdžių organizavimas (dalyvaujant Policijos komisariato atstovams, mokiniams ir jų tėvams).

 

Pagal poreikį

3 uždavinys. Nagrinėti mokinių žemos mokymosi motyvacijos ir nenoro lankyti pamokas priežastis bei jas šalinti.

VGK posėdžiai  „Pagalba mokiniams, nelankantiems pamokų be pateisinamos priežasties“.

Kartą per mėnesį

VGK posėdis „Padidintos rizikos grupei priklausančių mokinių pamokų lankomumo analizė“.

01, 05

Mokinių pamokų nelankymo priežasčių analizė.

01, 06

NN klasių mokinių elgesio ir mokymosi pamokų metu stebėjimas.

Pagal poreikį

Pamokų lankomumo stebėjimas, individualus darbas su daugiausia nepateisintų  pamokų praleidusiais mokiniais.

2015 m.

4 uždavinys. Analizuoti mokinių ugdymo(si) poreikius, problemas ir jų priežastis; elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus.

Drausmės pažeidimų pažymų analizė

02, 04, 05, 10,12

Karjeros paslaugų teikimo gimnazijoje įvertinimas.

06

Metodinės pagalbos mokytojams darbo su SUP mokiniais teikimas.

Pagal poreikį

Smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų analizė.

Pagal poreikį

Individualus darbas su problemiško elgesio mokiniais ir jų tėvais.

Pagal poreikį

Tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas vaikų elgesio, pamokų lankomumo klausimais.

 

Pagal poreikį

5 uždavinys. Atlikti tyrimus apie mokinių socialinius ir pedagoginius poreikius.

Individualūs III - IV klasių mokinių gebėjimų ir polinkių, profesijų pasirinkimo ir asmenybės  įvertinimo testai.

01

 II klasių mokinių polinkiai ir ateities ketinimai (mokiniams ir tėvams).

03

Neformaliojo ugdymo  poreikio patenkinimas.

05

Apklausa „Mano ugdymo karjerai kompetencijos".

04

Ugdymo karjerai poreikio nustatymas.

10

Tyrimas „III klasių  mokinių adaptacija vidurinio ugdymo pakopoje“. Tyrimo rezultatų analizė.

10

Tyrimo „Naujai atvykusių mokinių adaptacija gimnazijoje“ rezultatų analizė.

11

Prevencinio darbo efektyvumo 2015 metais vertinimas. Prevencinių priemonių poreikio 2016 metams nustatymas.

11

 Klasės mikroklimato tyrimai.

Pagal poreikį

 

LAUKIAMI REZULTATAI

1.      Pagerės naujų mokinių savijauta Gimnazijoje.

2.      Mokiniai žinos  Gimnazijoje patvirtintas tvarkas.

3.      Užtikrintas Gimnazijos bendruomenės saugumas.

4.      Moksleiviai, mokytojai ir tėvai gaus reikalingą  individualią psichologinę pagalbą problemoms spręsti taikant tiesioginio poveikio būdus arba, esant sudėtingesniems atvejams, pasiūlymą kreiptis į pedagoginę  psichologinę tarnybą ar kitus specialistus.

5.      Tyrimai padės išsiaiškinti problemas,  susijusias su profesijos pasirinkimu, mokymosi motyvacija, santykiais su mokytojais, mokymosi ateityje motyvacija, bus numatytos priemonės joms spręsti.

6.      Numatytos priemonės mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti.

7.      Sumažės pamokų, praleistų be pateisinamos priežasties, vidutiniškai iki 5 pamokų vienam mokiniui per mokslo metus.

8.      90% mokinių turės savo  karjeros planą.

  • Pamokų laikas:
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.00 - 12.45
  • 6. 12.55 - 13.40
  • 7. 13.50 - 14.35
  • 8. 14.45 - 15.30
  •