Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
PATVIRTINTA

Priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas

                
PATVIRTINTA

                 Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos

                 direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d.

                 įsakymu Nr. V1-52

 

 

PRIĖMIMO Į KĖDAINIŲ ,,ATŽALYNO“

GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnaziją tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programų- priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į gimnaziją priimami mokiniai ir (ar) jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Atsižvelgiama į prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią, pabaigą. Vadovaujamasi prašymų registravimo ir mokinių priėmimo per mokslo metus tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Klasė – nuolatinė mokinių grupė, kuri vienus mokslo metus drauge mokosi pagal to paties lygio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą.

Mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentai -  pažyma, pažymėjimas, brandos atestatas.

Mokymosi pasiekimų įvertinimai - pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimai, metiniai įvertinimai, atlikti projektiniai darbai, mokinio sukauptas darbų aplankas ar kiti mokymosi pasiekimų vertinimai.

Priskirta teritorija – pagal mokinių duomenų registrą, mokinys laikomas priskirtos teritorijos, jei jis gyvena su tėvais deklaruotoje vietoje iki einamų metų sausio 2 d.  

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

 

II. PRIĖMIMO Į KĖDAINIŲ ,,ATŽALYNO“

GIMNAZIJĄ KRITERIJAI

 

3.  Mokiniai į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies  ir vidurinio ugdymo programas priimami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 ,,Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526), Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos 2011 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. TS – 427  ,,Dėl aptarnavimo teritorijų Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokykloms priskyrimo“ ir  2011 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. TS-426 ,,Dėl priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ ir šiuo Aprašu.

4. Į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį pirmumo teise priimami mokiniai, joje baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, ir gimnazijoje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys Savivaldybės tarybos gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje:  J.Basanavičiaus ( nuo Nr.81), T.Bružaitės, A.Būdvyčio, Chemikų, Liaudies, A.Kanapinsko, P.Rabikausko, Rasos, Respublikos, J.Urbšio, Alyvų, Beržų, Dvaro, Eglių, Gedimino, Gegučių, Gluosnių,  Janušavos, Jazminų, Kadagių, Klevų, Lakštingalų, Lauko, Lygiosios, Mindaugo, Paparčių, Pavasario, Putinų, Skroblų, Topolių, Uosių, Vokiečių, Vyturių, Žalgirio, Alksnių gt.,  Ievų skv., Kaštonų  skv., Parko skv., Saulės skv., Ramybės skv., Vasaros skv., Liepų take, Janušavos a.

 5. Į gimnaziją mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą.

 6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių pageidavimu į gimnaziją gali būti priimti mokiniai, negyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo padavimo registraciją ar, jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus.

7. Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, grįžusių ar atvykusių nuolat ar laikinai gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikai, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 ,,Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 109-3991).

 

 

III. PRIĖMIMO VYKDYMAS

 

8. Prašymas mokytis teikiamas tik į vieną pasirinktą bendrąją mokyklą. Prašymai registruojami vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėse (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169) nustatyta gaunamų dokumentų registravimo tvarka.

9. Prašymai pradėti mokytis gimnazijoje nuo rugsėjo 1 d. pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas priimami nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. (esant šventinėms ir poilsio dienoms, data skaičiuojama nuo darbo dienos):

10. Mokinys, baigęs pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį arba įgijęs pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantis tęsti mokymąsi gimnazijoje, pateikia tik prašymą.

11. Mokinys, gyvenantis gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, gimnazijos direktoriui pateikia prašymą ir I pusmečio įvertinimus;

12. Mokinys, pageidaujantis mokytis gimnazijoje, bet negyvenantis gimnazijai priskirtoje teritorijoje ar gyvenantis gretimoje teritorijoje, pateikia prašymą ir mokymosi pasiekimų I pusmečio įvertinimus.

13. Priėmimą vykdo gimnazijos direktorius ir mokinių priėmimo komisija.

14. Mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijoje pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą, birželio 8-11 dienomis pateikia pažymėjimą apie pagrindinio ugdymo I dalies programos baigimą.

15. Mokiniai, pageidaujantys gimnazijoje mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, iki birželio 11 dienos pateikia pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

16. Rezultatai apie preliminarų priėmimą mokytis gimnazijoje skelbiami birželio 12 d.

17. Nepateikus mokymosi įteisinimo dokumentų iki birželio 11 d., laikoma, kad mokinys nepriimtas.

18. Mokinio priėmimas įforminamas iki pirmos mokslo dienos mokymo sutartimi tarp gimnazijos ir mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų):

18.1. mokymo sutartį pasirašo gimnazijos direktorius ir mokinys nuo 14 iki 16 metų, turėdamas tėvų (globėjų) sutikimą;

18.2. mokymo sutartį pasirašo gimnazijos direktorius ir pats mokinys nuo 16 metų.

19.  Mokinys pateikia šiuos dokumentus:

19.1. nuo 14 m. iki 16 m. pateikia prašymą mokytis gimnazijoje su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimą, gimimo liudijimą, medicininę pažymą;

19.2. nuo 16 iki 18 metų pateikia prašymą, mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimą, gimimo liudijimą, medicininę pažymą.

20. Mokinys  gali pereiti į kitą bendrąją mokyklą. Mokinių (iki 16 m.) tėvai pateikia prašymą gimnazijos direktoriui ir garantijas dėl tolimesnio vaiko mokymosi. Atsiskaitęs su mokykla (grąžinęs bibliotekai vadovėlius ir grožinę literatūrą), mokinys gauna mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimą.

 21. Mokinys (nuo 16 m.) gali apsispręsti pereiti į kitą mokyklą, pateikęs gimnazijos direktoriui prašymą, atsiskaitęs su mokykla ir gavęs mokymosi pasiekimų arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

22. Jei yra  laisvų vietų klasėse, mokiniai priimami mokytis per visus mokslo metus, kartu su prašymu pateikiant dokumentus pagal šio Aprašo 19.1 -19.2  punktus.

23. Naujai atvykę  mokiniai skirstomi į klases pagal:

23.1. užsienio kalbų mokymąsi;

23.2. pageidavimą mokytis pagilintų ir pasirenkamųjų dalykų;

23.3. pageidavimą mokytis dorinį ugdymo dalyką.

23.4. III gimnazijos klasės mokiniai skirstomi į klases (srautus) pagal individualius ugdymo planus.

 

         15. Jei yra laisvų vietų, į visas klases priimami mokiniai visus metus.

         15.1. 9 klasės mokiniai (I gimnazijos klasės mokiniai) skirstomi į klases pagal:

         15.2. užsienio kalbų mokymąsi;

         15.3. pageidavimą mokytis pagilintų ir pasirenkamųjų dalykų;

         15.4. pageidavimą mokytis dorinį dalyką.

         16. 11 klasės mokiniai (III gimnazijos klasės mokiniai) skirstomi į klases (srautus) pagal individualius ugdymo planus.

         17. Prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 1 d.

         18. Priimant mokinius:

         18.1. iki 14 m. pateikiamas tėvų prašymas, mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimas, gimimo liudijimas, medicininė pažyma;

         18.2. nuo 14 m. iki 16 m. pateikiamas mokinio prašymas su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimas, gimimo liudijimas, medicininė pažyma;

         18.3. nuo 16 iki 18 metų pateikiamas mokinio prašymas, mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimas, gimimo liudijimas, medicininė pažyma;

         19. Priimti  mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir gimnazijos direktorius pasirašo mokymo sutartį, kuri įteisina švietimo santykius tarp mokinio ir gimnazijos ir įsigalioja nuo mokinio pirmos mokymosi dienos:

         19.1. mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų  jo vardu pasirašo tėvai (globėjai);

         19.2. mokinys nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį pasirašo turėdamas tėvų (globėjų) sutikimą;

         19.3. mokinys nuo 16 metų pasirašo sutartį pats.

         20. Mokinys  gali pereiti į kitą mokyklą. Mokinių (iki 16 m.) tėvai pateikia prašymą gimnazijos direktoriui ir garantijas dėl tolimesnio vaiko mokymosi. Atsiskaitęs su mokykla (grąžinęs bibliotekai vadovėlius ir grožinę literatūrą), mokinys gauna mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimą.

         21. Mokinys (nuo 16 m.) savo pasirinkimu gali pereiti į kitą mokyklą, pateikęs gimnazijos direktoriui prašymą, atsiskaitęs su mokykla ir gavęs mokymosi pasiekimų arba pagrindinio ugdymo pakopos baigimo pažymėjimą.

15. Jei yra laisvų vietų, į visas klases priimami mokiniai visus metus.

         15.1. 9 klasės mokiniai (I gimnazijos klasės mokiniai) skirstomi į klases pagal:

         15.2. užsienio kalbų mokymąsi;

         15.3. pageidavimą mokytis pagilintų ir pasirenkamųjų dalykų;

         15.4. pageidavimą mokytis dorinį dalyką.

         16. 11 klasės mokiniai (III gimnazijos klasės mokiniai) skirstomi į klases (srautus) pagal individualius ugdymo planus.

         17. Prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 1 d.

         18. Priimant mokinius:

         18.1. iki 14 m. pateikiamas tėvų prašymas, mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimas, gimimo liudijimas, medicininė pažyma;

         18.2. nuo 14 m. iki 16 m. pateikiamas mokinio prašymas su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimas, gimimo liudijimas, medicininė pažyma;

         18.3. nuo 16 iki 18 metų pateikiamas mokinio prašymas, mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimas, gimimo liudijimas, medicininė pažyma;

         19. Priimti  mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir gimnazijos direktorius pasirašo mokymo sutartį, kuri įteisina švietimo santykius tarp mokinio ir gimnazijos ir įsigalioja nuo mokinio pirmos mokymosi dienos:

         19.1. mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų  jo vardu pasirašo tėvai (globėjai);

         19.2. mokinys nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį pasirašo turėdamas tėvų (globėjų) sutikimą;

         19.3. mokinys nuo 16 metų pasirašo sutartį pats.

         20. Mokinys  gali pereiti į kitą mokyklą. Mokinių (iki 16 m.) tėvai pateikia prašymą gimnazijos direktoriui ir garantijas dėl tolimesnio vaiko mokymosi. Atsiskaitęs su mokykla (grąžinęs bibliotekai vadovėlius ir grožinę literatūrą), mokinys gauna mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimą.

         21. Mokinys (nuo 16 m.) savo pasirinkimu gali pereiti į kitą mokyklą, pateikęs gimnazijos direktoriui prašymą, atsiskaitęs su mokykla ir gavęs mokymosi pasiekimų arba pagrindinio ugdymo pakopos baigimo pažymėjimą.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Vadovaujantis šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais, bendrojo ugdymo mokykloje nustatoma mokinių priėmimo į mokyklą tvarka. 15. Jei yra laisvų vietų, į visas klases priimami mokiniai visus metus.

         15.1. 9 klasės mokiniai (I gimnazijos klasės mokiniai) skirstomi į klases pagal:

         15.2. užsienio kalbų mokymąsi;

         15.3. pageidavimą mokytis pagilintų ir pasirenkamųjų dalykų;

         15.4. pageidavimą mokytis dorinį dalyką.

         16. 11 klasės mokiniai (III gimnazijos klasės mokiniai) skirstomi į klases (srautus) pagal individualius ugdymo planus.

         17. Prašymai mokytis gimnazijoje priimami nuo balandžio 1 d.

         18. Priimant mokinius:

         18.1. iki 14 m. pateikiamas tėvų prašymas, mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimas, gimimo liudijimas, medicininė pažyma;

         18.2. nuo 14 m. iki 16 m. pateikiamas mokinio prašymas su tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu, mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimas, gimimo liudijimas, medicininė pažyma;

         18.3. nuo 16 iki 18 metų pateikiamas mokinio prašymas, mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimas, gimimo liudijimas, medicininė pažyma;

         19. Priimti  mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir gimnazijos direktorius pasirašo mokymo sutartį, kuri įteisina švietimo santykius tarp mokinio ir gimnazijos ir įsigalioja nuo mokinio pirmos mokymosi dienos:

         19.1. mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų  jo vardu pasirašo tėvai (globėjai);

         19.2. mokinys nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį pasirašo turėdamas tėvų (globėjų) sutikimą;

         19.3. mokinys nuo 16 metų pasirašo sutartį pats.

         20. Mokinys  gali pereiti į kitą mokyklą. Mokinių (iki 16 m.) tėvai pateikia prašymą gimnazijos direktoriui ir garantijas dėl tolimesnio vaiko mokymosi. Atsiskaitęs su mokykla (grąžinęs bibliotekai vadovėlius ir grožinę literatūrą), mokinys gauna mokymosi pasiekimų arba atitinkamos ugdymo pakopos programos baigimo pažymėjimą.

         21. Mokinys (nuo 16 m.) savo pasirinkimu gali pereiti į kitą mokyklą, pateikęs gimnazijos direktoriui prašymą, atsiskaitęs su mokykla ir gavęs mokymosi pasiekimų arba pagrindinio ugdymo pakopos baigimo pažymėjimą.

        

          _____________________________________________________

 

 

 

 

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30


 • Lankomumas:
 • Dabar lankosi: 55
 •