Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
PATVIRTINTA

Mokinių ir mokytojų skatinimo tvarka

PATVIRTINTA

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos

direktoriaus 2014 m. birželio 20 d.

įsakymu Nr.V-36

 KĖDAINIŲ ,,ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

          1. Skatinimo tikslai:

          1.1.Skatinti mokytojus už mokinių paruošimą olimpiadoms, konkursams, varžyboms, projektams ir kūrybingą ugdymo   proceso organizavimą.

          1.2.Skatinti mokinius, pasiekusius puikių rezultatų mokslo srityse.

          1.3. Skatinti mokinių meninę, sportinę, kūrybinę raišką.

          1.4. Skatinti mokinių aktyvų darbą savivaldos organizacijose.

          1.5. Skatinti mokinius, labai gerai lankančius pamokas.

          2. Skatinimo kriterijai:

          2.1.Už puikų ir  labai gerą mokymąsi.

          2.2. Už labai gerą lankomumą.

          2.3.Už gerus rezultatus konkursuose, olimpiadose, varžybose.

          2.4.Už aktyvų darbą savivaldos institucijose, aktyvų dalyvavimą neformaliojo vaikų švietimo veikloje, naujas iniciatyvas, kurios garsina gimnaziją.

 

II. MOKINIŲ SKATINIMAS

         3. Skatinimo sąlygos ir būdai:

         3.1. Rajono, respublikos olimpiadų, konkursų prizininkai, mokiniai, kurių įvertinimai 9-10 balų, ir mokiniai, labai gerai lankantys pamokas :

         3.1.1. apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanomis;

         3.1.2. mokinių  pavardės, pasiekimai ir mokytojų, kurie paruošė mokinius, pavardės skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje (atsakingi metodinių grupių pirmininkai);

         3.1.3. nemokamai skiriamas autobusas į ekskursiją Lietuvoje;

         3.1.4.mokiniams, besiruošiantiems respublikinei dailės ar technologijų olimpiadai, apmokamos išlaidos priemonėms įsigyti;

         3.1.5. mokinių tėvams reiškiama padėka;

         3.1.6. už dalyvavimą olimpiadose įrašomi įvertinimai:

                   - užėmus 1-3 vietas mokyklos olimpiadose – 10 balų, už dalyvavimą mokyklos olimpiadoje -  +2 balai prie kontrolinio darbo,

                   - rajoninėse olimpiadose – 10 balų,

                   - apskrities, respublikos olimpiadose, konkursuose – 10 balų.

        3.2. Reiškiamos padėkos (raštu, stende) mokiniams už aktyvų darbą savivaldos institucijose, aktyvų dalyvavimą neformaliojo vaikų švietimo  veikloje.

        3.3. Brandos atestatų abiturientams  įteikimo šventės metu:

        3.3.1. apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanomis baigę gimnaziją su pagyrimu ir labai gerai išlaikę  egzaminus;

        3.3.2.  apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanomis už aktyvią veiklą;

        3.3.3. abiturientų, baigusių gimnaziją su pagyrimu ir labai gerai išlaikiusių egzaminus, pavardės skelbiamos gimnazijos internetinėje svetainėje (atsakingi klasių vadovai).

        3.4. Geriausių gimnazijos sportininkų  skatinimas:

        3.4.1. įteikiamos padėkos mokiniams ir  komandoms, iškovojusioms prizines vietas;

        3.4.2. sportininkų pavardės ir pasiekimai skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje (atsakingi kūno kultūros mokytojai);

        3.4.3. baigus gimnaziją apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanomis.

 

III. MOKYTOJŲ SKATINIMAS

       4. Pasibaigus mokslo metams, Mokytojų dienos proga nemokamai skiriamas autobusas  ekskursijai.

       5. Įteikiamos padėkos ir atminimo dovanos:

       5.1. už rajoninių ir respublikinių olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkų paruošimą ir dalyvavimą respublikinėje dainų ir šokių šventėje ;

       5.2. Metų Mokytojui.

       6. Gali būti skiriamos piniginės premijos už respublikinių olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkų paruošimą.

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30


 • Lankomumas:
 • Dabar lankosi: 70
 •