Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: gimnazija@atzalynas.kedainiai.lm.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
PATVIRTINTA

PATVIRTINTA

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d.

įsakymu Nr.V - 63

                                          

 

 GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO PLANAVIMO IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tvarka parengta vadovaujantis 2015-2016 m.m. ir 2016-2017 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-459, Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535, Bendrosiomis ugdymo programomis.

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir terminai:

Bendroji dalyko programa - formalizuota dalyko ugdymo tikslus, turinį, ugdymo metodus ir mokinių pasiekimus numatanti programa.

Planavimas - tai plano sudarymo procedūra, nukreipta į plėtrą ir pokyčius, skirta dabarčiai ir ateičiai.

Veiklos planavimas - tai tikslų formulavimo bei jų įgyvendinimui tinkamos veiksmų eigos nustatymo procesas, tai ne vienkartinis veiksmas, bet nenutrūkstamas procesas, kurio metu atsižvelgiama į mokyklos vidinėje ir išorinėje aplinkoje vykstančius pokyčius, sumažinama neteisingų sprendimų priėmimo rizika.

Ilgalaikis planas - pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąją programą, tvirtinamą švietimo ir mokslo ministro, mokytojo numatyti mokinių mokymosi pasiekimai, ugdymo turinio gairės metams.

Individualus ugdymo planas - konkrečiam mokiniui pagal jo poreikius ir mokymosi galimybes parengtas ugdymo planas.

Integruojamoji programa – bendriesiems gebėjimams ugdyti skirta programa, integruojama į visų ugdymo sričių ar dalykų programas.

Neformaliojo švietimo programa – neformaliojo ugdymo mokytojo (įstaigos) parengta ir neformaliojo ugdymo metodais įgyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti asmens kompetencijas plėtojant prigimtinius gebėjimus.

Klasės vadovo veiklos programa – tai individualus, savitas, atliepiantis konkrečius auklėtinių poreikius veiklos planavimo dokumentas, kuris inicijuoja auklėtinių, klasės vadovo, tėvų, mokyklos ir vietinės bendruomenės sąveiką ir bendradarbiavimą.

 

II. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

3. Sudaryti galimybes besimokantiems mokiniams pasirinkti ugdymo turinį atsižvelgiant į jų interesus, poreikius ir mokyklos galimybes.

4. Sudaryti galimybę  įgyti karjeros planavimo gebėjimų, gauti informaciją, reikalingą renkantis tolesnio mokymosi ar profesines veiklos sritį.

5. Įtraukti mokinius į aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą, sukurti tinkamą mokymosi motyvaciją, skatinti mokinių mokymąsi mokytis: kelti pasiekiamus tikslus, vertinti ir įsivertinti, reflektuoti mokymąsi.

 6. Kurti tinkamą mokymosi aplinką, parenkant tinkamas mokymo(si) priemones.

                                 

III. GIMNAZIJOJE KURIAMI PLANAI, PROGRAMOS

 

7. Strateginis planas

8. Metinis veiklos planas.

9. Mėnesio veiklos planai;

10. Ugdymo planas.

11. Klasės vadovo darbo su klase planas;

12. Dalykų ilgalaikiai, trumpalaikiai planai.

13. Pamokų dieniniai planai;

14. Dalykų modulių programos;

15. Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programos;

16. Metodinių grupių veiklos planai;

17.Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa;

18. Vaiko gerovės komisijos veiklos programa.

                     

 

IV. DOKUMENTŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

19. Dalykų ilgalaikiai planai rašomi I-II kl. mokslo metams, III-IV kl. dvejiems mokslo metams.

20. Dalykų ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai rašomi pagal metodinėje taryboje, mokytojų taryboje aptartą struktūrą.

21. Dalykų ilgalaikiai planai, dalykų modulių ir pasirenkamųjų dalykų programos aptariamos dalykų metodinėse grupėse, suderinami su kuruojančiu pavaduotoju ugdymui, skyriaus vedėju ir tvirtinami direktoriaus iki rugsėjo 1 d.

22. Trumpalaikiai planai rašomi temai arba savaitei.

23. Klasių vadovų planai rašomi du kartus per metus ir suderinami su kuruojančiu skyriaus vedėju.

24. Neformaliojo ugdymo programos pateikiamos suderinti su kuruojančiu skyriaus vedėju ir tvirtinama direktoriaus iki rugsėjo 1 d.

25. Metodinių grupių vadovai rašo metodinių grupių veiklos planus kalendoriniams metams.

26. Planų ir programų tvirtinimas:

Dokumento pavadinimas

Rengia, data

Aprobuoja

data

Suderinta

Tvirtina

Strateginis planas

Darbo grupė

Iki sausio 15 d.

Mokyklos taryba

Iki sausio 30 d.

Kėdainių rajono savivaldybe iki vasario 1 d.

Mokyklos direktorius

iki vasario 1 d.

Metinis veiklos planas

Darbo grupė

 Iki sausio 15 d.

Mokyklos taryba ir mokytojų taryba

iki sausio 30 d.

Kėdainių rajono savivaldybe iki vasario 15 d.

Mokyklos direktorius

iki vasario 30 d.

Ugdymo planas

Darbo grupė

Iki birželio 27 d.

Mokytojų taryba

iki birželio 31 d.

Mokyklos taryba iki rugpjūčio 31d.

Kėdainių rajono savivaldybė iki rugpjūčio 31 d.

Mokyklos direktorius

iki rugpjūčio 31 d.

Pasirenkamųjų dalykų programos
(ne mažiau kaip 34 val.)

Mokytojas, jei nėra ŠMM patvirtintų programų,
iki birželio 30 d.

Dalykų metodinėse grupės iki rugpjūčio 31d.

 

Mokyklos direktorius

iki rugpjūčio 31 d.

Dalykų modulių programos
(ne mažiau kaip 17 val.)

Mokytojas, jei nėra ŠMM paruoštų,
iki birželio 30 d.

Dalykų metodikos grupės iki rugpjūčio 31 d

 

Mokyklos direktorius

iki rugpjūčio 31 d.

Neformaliojo ugdymo programos

Mokytojas
iki birželio 30d.

Dalykų metodikos grupės iki rugpjūčio 31 d

 

Mokyklos direktorius

iki rugpjūčio 31 d.

Metodinių  grupių veiklos planai

Grupės vadovas

iki sausio 12 d.

Dalykų metodikos grupės iki sausio 15 d

 

 

Mokytojų ir pagalbos specialistų metinė atestacijos programa

Atestacijos komisijos sekretorius

Atestacijos komisija iki sausio1 d.

Mokytojų taryba ir gimnazijos

taryba iki sausio 1 d.

Kėdainių rajono savivaldybė iki sausio 10 d.

Dalykų ilgalaikiai planai

Dalyko mokytojai

iki rugpjūčio 30 d.

Dalykų metodikos grupė iki rugpjūčio 30 d.

 

Kuruojami vadovu

Iki rugpjūčio 31 d.

Mokyklos direktorius

iki rugpjūčio 31 d.

Pritaikytos programos

Dalyko mokytojai iki rugpjūčio 31d.

Vaiko gerovės komisija
iki rugsėjo 5 d.

Kuruojami vadovu

iki rugsėjo 5 d.

 

 

 

V. ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

27. Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skyriaus vedėjos stebi Ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą stebi direktorius, pavaduotoja ugdymui ir skyriaus vedėjos.

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30


 • Lankomumas:
 • Dabar lankosi: 71
 •